top of page

BE LIKE GABRIELA

who we are

Sino kami

GABRIELA LA is a grassroots organization serving Filipinas in the Los Angeles community to address the rights and welfare of women through education, organizing, campaigns, and cultural work. We strive to build a mass movement recognizing that the problems Filipina women face are linked to the root problems of the Philippines.

GABRIELA LA ay isang grassroots na organisasyon na nagsisilbe sa mga Pilipina sa komunidad ng Los Angeles para tugunan ang mga karapatan at kapakanan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng edukasyon, pagorganisa, kampanya at gawain kultura. Sinisikap namin na bumuo ng kilusang masa para makilala ang mga problemang hinaharap ng mga kababaihang Pilipina at para i-ugnay ito sa mga ugat na problema ng lipunan ng Pilipinas.

Kilalanin ang GABRIELA

Mga gawain ng GABRIELA

CAMPAIGNS

Mga kampanya ng GABRIELA

upcoming events

Mga kaganapan

stay up-to-date with our work

Manatiling up-to-date sa aming gawain

bottom of page